خانه / ایناگرام

ایناگرام

شخصیت شناسی نه وجهی

اینیاگرام کاربردی

enneagram1

اینیاگرام یا تیپهای نه گانه شخصیتی مربوط به سالهای دور بوده و بسیاری ریشه ی آن را به عارف مشهور مولوی یا رومی منسوب می نمایند، که در اواسط قرن بیستم جرج ایوانویچ گرجیف با تشکیل گروه “جویندگان طریق حقیقت” در سفر به کشورهای یونان، مصر، ترکیه، افغانستان، هند، تبت ...

ادامه نوشته »

درآمدی بر اناگرام

eneagramm

انا گرام یا مکتب نه شخصیتی (اینیاگرام) از واژه یونانی (ἐννέα ) (ennea)، به معنی “نه” و (γράμμα ) (gramma) ، به این معنی “نوشته شده است” و یا “کشیده” ، یک مدل از شخصیت شناسی انسانی در علوم روانشناختی می باشد

ادامه نوشته »